Statut društva

african american wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
human hair weave   ,
hairstyles for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Full Lace Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women    ,
full lace wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
Lace Front Wigs<   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
Lace Front Wigs   ,

 Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 – 39/2011), je zbor članov SMUČARSKEGA DRUŠTVA DOLOMITI dne 3.4.2014 sprejel naslednji 

STATUT

SMUČARSKEGA DRUŠTVA DOLOMITI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo v društvo v interesu organizirane športne in rekreativne dejavnosti po sekcijah smučarskega športa v interesu nadaljnjega razvoja kvalitetnega športa in upravljanja športnih objektov v športnem parku Gunclje v Četrtni skupnosti Šentvid.

2. člen

Sedež društva je na naslovu: Kosijeva ulica 1, 1210 Ljubljana Šentvid.

3. člen

Delokrog društva obsega območje Mestne občine Ljubljane in širše okolice Šentvida.

4. člen

Ime društva je: SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI, krajše SD DOLOMITI.

5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

6. člen

Barva društva je BELO – MODRA.

7. člen

Društvena zastava je BELO-MODRA, v katero je na gornjem belem delu na levi polovici vrisan znak društva.

8. člen

Pečat društva je okrogel s premerom 2,5 cm in napisom: SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI, Gunclje – Ljubljana.

V sredini pečata so pokončne smuči.

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

9. člen

Društvo opravlja naslednje naloge:

– v skladu z materialnimi možnostmi skrbi za pospeševanje množične in rekreacijske aktivnosti in omogoča redno športno udejstvovanje članom društva in ostalim zainteresiranim,

– skrbi za razvoj športnih panog iz delokroga društva, za njihovo kvalitetno rast in doseganje vrhunskih rezultatov,

– vzgaja svoje članstvo v dobre državljane in skrbi za utrjevanje njihovega zdravja,

– nudi športno strokovno pomoč športnim aktivom in šolskim športnim društvom,

– pospešuje sodobno organiziranje in vodenje športnega življenja v društvu,

– zagotavlja smotrno tehnično strokovno povezovanje in načrtovanje dela,

– razvija demokratične notranje odnose in neposredno demokratično odločanje o temeljnih vprašanjih društva in

– skrbi za sodelovanje s športnimi organizacijami doma in v tujini.

10. člen

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

1. ožjo javnost obvešča:

– z objavljanem vabil in zapisnikov in

– s poročanjem o delu društva športnim organom,

2. širšo javnost obvešča

– s tem, da so seje organov društva javne,

– z omogočanjem novinarjem, da prisostvujejo na sejah organov društva ter jim daje gradivo, pripravljeno za takšne sestanke in

– preko sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora.

11. člen

Društvo lahko opravlja naslednje gospodarske dejavnosti:

– gostinstvo (prodaja pijače in napitkov v društvenih prostorih in na prireditvah za člane društva in obiskovalce društvenih prireditev v skladu z veljavnimi predpisi),

– prodaja spominkov članom društva in obiskovalcem društvenih prireditev v skladu z veljavnimi predpisi,

– posredovanje športne opreme članom društva,

– izposojanje športne opreme članom društva,

– servisiranje športne opreme članom društva in

– prevozi oseb – članov in funkcionarjev društva.

Društvo lahko ekonomsko-propagandno dejavnost predstavlja tudi s predstavitvijo sponzorjev na svojih objektih oz. na drug način, o čemer sponzor in društvo skleneta posebno pogodbo.

Društvo lahko za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ustanovi gospodarsko družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Društvo lahko za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena zaupa tudi drugim osebam na podlagi posebne pogodbe.

12. člen

Društvo opravlja tudi vse tiste naloge, ki mu jih kot združenju občanov in kot upravljalcu občinskega in društvenega premoženja zaupa Mestna občina Ljubljana, in te so:

– da upravlja športne objekte v Športnem parku Gunclje, ki mu jih zaupa v upravljanje Mestna občina Ljubljana in Četrtna skupnost Šentvid,

– da je nosilec vseh tistih služb in dejavnosti, ki jih člani, športni aktivi in šolska športna društva prenašajo v interesu najučinkovitejšega delovanja in

– da usklajuje razvojne programe članov, športnih aktivov, šolskih športnih društev, občanov z razvojnim programom društva.

13. člen

Delo društva temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

III. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

14. člen

Delo društva temelji na interesnem povezovanju članov društva v sekcije, ki se ukvarjajo z vsemi oblikami pri Smučarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: SZS) registriranih smučarskih dejavnosti.

Sekcije ustanovijo člani društva, ki imajo v tekočem letu plačano članarino društva in članarino SZS. Ustanovitev sekcije potrdi izvršni odbor društva in ga zapiše v seznam delujočih sekcij. Če sekcija v tekočem letu nima minimalno šestih (6.) članov, se sekcija avtomatično smatra kot nedelujoča in se briše iz seznama sekcij društva.

Vsaka sekcija lahko ustanovi svoj strokovni svet. Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, ki ga imenujejo člani sekcije v soglasju z izvršnim odborom društva. Predsednik strokovnega sveta sekcije je po položaju tudi član izvršnega odbora društva. Naloge sekcije so:

– imenuje trenerje,

– pripravi program dela tekmovalcev posamezne sekcije,

– pripravi predlog sestave posameznih ekip,

– nudi strokovno pomoč trenerjem,

– odloča o višini vadnine,

– koordinira delo sodnikov in tehničnih delegatov,

– nadzira delo ekip in

– opravlja druge naloge, ki jih določi predsednik društva in izvršni odbor.

15. člen

Sekcije društva predstavljajo osnovno organizacijsko enoto društva. Delo in odločanje v sekcijah potekajo v skladu s tem statutom ter s pravili, ki si jih lahko določi sekcija.

Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme sekcija na svojem zboru.

Izvršni odbor društva oceni ali so pravila posamezne sekcije v skladu s statutom društva in ima pravico zahtevati, da jih sekcija uskladi s tem statutom.

Izvršni odbor društva ima pravico in dolžnost opozoriti organe sekcije na pravilnost njihovega dela.

16. člen

Sekcije imajo pravico samostojno razpolagati s finančnimi sredstvi, ki jih pridobi sekcija iz dela članov, ki delujejo v sekciji ter z akcijami, ki jih organizira posamezna sekcija.

Sredstva sekcije so na skupnem računu društva.

Finančno-računovodska služba zagotovi takšno knjigovodsko spremljanje stanja sredstev in obveznosti društva, da je iz teh evidenc razvidna višina sredstev in obveznosti posamezne sekcije.

Član društva ali delavec društva, ki opravlja finančno računovodske posle, lahko zadrži izvršitev sklepa organa sekcije v zvezi s finančnim poslovanjem sekcije in zahteva, da o tem poda mnenje izvršni odbor.

17. člen

Zbor članov društva z vsakoletnim finančnim načrtom določi, kolikšen odstotek izvirnih prihodkov sekcij se združuje za skupne namene na ravni društva.

IV. ČLANSTVO

18. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki sprejme pravila tega statuta, se ravna po njih ter izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno pristopno izjavo na sedež društva.

Izvršni odbor društva lahko v roku šestih mesecev od prejema pisne pristopne izjave zavrne članstvo osebe, če utemeljeno sklepa, da njeno delovanje ne bo skladno z nameni in načeli društva, navedenimi v tem statutu.

Član lahko postane tudi mladoletna oseba. Pristopno izjavo za takšno mladoletno osebo do 15. leta starosti podpiše njegov zakoniti zastopnik, ki jo tudi zastopa v organih društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

19. člen

Članstvo v društvu je lahko redno ali izredno (častno).

Častni član društva lahko postane oseba izrednih humanih lastnosti, ki je s svojim delovanjem društvu prinesla neprecenljivo vrednost Častne člane imenuje izvršni odbor. Častni član ima lahko v društvu posebne pravice ali ugodnosti, ki jih določi izvršni odbor, vendar pa ne more imeti pravice odločanja v društvu.

20. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Delo članov je praviloma neplačano. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

21. člen

Članstvo v društvu preneha:

– z izstopom,

– s črtanjem,

– z izključitvijo na podlagi ukrepa disciplinske komisije društva in

– s smrtjo.

22. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru društva pisno izjavo o izstopu.

23. člen

Član se črta iz društva, če ne plača članarine za preteklo leto niti v roku enega meseca po prejemu opomina.

24. člen

Član se izključi, če krši pravice in dolžnosti člana društva, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva ali če huje krši društveno disciplino. Ukrep izključitve izreče disciplinska komisija po postopku, ki ga določa pravilnik o delu disciplinske komisije.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

25. člen

Pravice članov društva so:

– da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,

– da volijo in so izvoljeni v organe društva,

– da smejo uporabljati objekte in igrišča ter ostalo skupno premoženje po programu in pravilniku komisije za upravljanje in vzdrževanje objektov društva,

– da posredno ali neposredno sodelujejo pri odločanju o vseh pomembnih vprašanjih razvoja društva in športnih panog, ki jih goji društvo,

– da predlagajo ukrepe za izboljšanje dela društva in da sodelujejo pri sestavljanju programov društva in

– da vlagajo pritožbe zoper izreke disciplinskih kazni društva.

Dolžnosti članov društva so:

– da redno plačujejo članarino društva,

– da izvajajo in spoštujejo ta statut in druge pravne akte društva,

– da čuvajo lastnino ter ugled društva in

– da sodelujejo pri izvrševanju nalog, ki jih določajo ta statut in drugi pravni akti društva.

VI. ORGANI DRUŠTVA

26. člen

Najvišji organ upravljanja društva je zbor članov društva.

Ostali organi društva so:

– predsednik društva,

– podpredsednik društva,

– izvršni odbor,

– nadzorni odbor,

– disciplinska komisija,

– komisija za upravljanje in vzdrževanje objektov.

Člane organov društva voli zbor članov društva za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni za naslednja štiri leta.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

27. člen

Zbor članov društva (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Vsak član (razen častnih članov) ima na zboru en glas. Zbor odloča z večino oddanih glasov.

Zbor je lahko reden ali izreden. Redni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevi red z ustreznimi gradivi.

Vabilo na zbor s predlaganim dnevnim redom in gradivi mora biti priporočeno poslano članom društva najmanj 10 dni pred dnem zbora na njihove naslove, ki so v evidenci društva. Vabilo iz prejšnjega stavka je lahko poslano tudi preko elektronske pošte Dnevni red se lahko izjemoma razširi najkasneje 7 dni pred zasedanjem na način, ki je naveden v prvem in drugem stavku tega odstavka. Zbor veljavno odloča le o zadevah, ki so navedene v dnevnem redu.

Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če je na zboru prisotnih manj kot polovica članov društva, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen ne glede na udeležbo, na kar mora biti v vabilu posebej opozorjeno.

Glasovanje je praviloma javno z dvigom rok. Zbor lahko z večino oddanih glasov odloči, da bo glasovanje tajno (na primer z oddajanjem pisnih glasovnic).

Zbor vodi predsednik zbora. Predsednika zbora, zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika izvoli zbor na začetku zasedanja z večino oddanih glasov. Predsednik zbora ugotavlja sklepčnost zbora ter skrbi, da zasedanje poteka v skladu s predlaganim dnevnim redom. Predsednik zbora lahko v okviru vodstva zasedanja samostojno odloča o vprašanjih procesnega vodstva, lahko pa tudi odloči, da bo o posameznem vprašanju procesnega vodstva odločil zbor. Predsednik zbora lahko omeji dolžino razprave posameznega člana in odvzame besedo članu, ki prekorači določen čas razprave ali ki se v razpravi ne drži dnevnega reda.

28. člen

Naloge zbora članov društva so:

– sprejema, spreminja statut in druge pravne akte društva,

– sprejema program dela društva,

– sprejema finančni načrt in zaključni račun,

– voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva ter člane drugih organov društva,

– odloča o višini članarine,

– odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,

– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

– dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in

– sklepa o prenehanju društva.

O delu zbora članov društva se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik zbora, zapisnikar in dva overovitelja.

IZVRŠNI ODBOR

29. člen

Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, predsedniki komisij, strokovnih svetov sekcij in drugih organov društva, razen članov nadzornega odbora.

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik ali podpredsednik društva. Na seje se vabi člane nadzornega odbora.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Če je na izvršnem odboru prisotnih manj kot polovica članov, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je izvršni odbor sklepčen ne glede na udeležbo. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

30. člen

Naloge izvršnega odbora so:

– skrbi za izvrševanje programa dela društva,

– pripravi predloge pravnih aktov društva,

– pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,

– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

– upravlja s premoženjem društva,

– ustanavlja in ukinja komisije društva,

– potrjuje ustanovitev sekcij in

– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži zbor članov društva.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

31. člen

Predsednik društva je individualni izvršilni organ društva. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Predsednik društva podpisuje dokumente, ki jih sprejema zbor članov in izvršni odbor društva.

Predsednik zastopa in predstavlja društvo. Predsednik sklicuje na lastno pobudo ali po sklepu izvršnega odbora posvetovanja, sestanke in druge oblike kolektivnega dela s predstavniki drugih organizacij, organov in ustanov.

Predsednik društva zadrži izvršitev nezakonitih sklepov kateregakoli organa društva.

Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru društva.

NADZORNI ODBOR

32. člen

Nadzorni odbor društva ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov društva.

Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s članstvom v drugih organih društva, razen v zboru članov društva.

Za svoje delo so člani nadzornega odbora odgovorni zboru članov društva.

33. člen

Nadzorni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti:

– opravlja nadzor nad izvajanjem pravil društva in drugih aktov ter nad izvajanjem sprejetih sklepov in

– opravlja nadzor nad uporabo sredstev, poslovanjem in finančnem ter materialnim stanjem društva.

34. člen

Članom nadzornega odbora morajo biti dana na razpolago vsa potrebna gradiva, dokumentacija, posamezni člani oz. člani organov društva pa so dolžni dati članom nadzornega odbora zahtevana pojasnila.

Nadzorni odbor s svojimi ugotovitvami in mnenji seznanja zbor članov društva in druge organe društva ter lahko zahteva odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

35. člen

Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov društva.

Sestaja se po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Za disciplinski prekršek se šteje hujše neupoštevanje pravil in sklepov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese ali ugled društva.

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskih načelih pravilnika, ki ga sprejme izvršni odbor.

Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe:

– opomin,

– javni opomin in

– predlog za izključitev.

KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

36. člen

Komisija za upravljanje in vzdrževanje objektov ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov društva.

Komisija odgovarja za svoje delo izvršnemu odboru društva.

37. člen

Naloge komisije za upravljanje in vzdrževanje objektov so:

– da upravlja in v skladu s finančnimi zmožnostmi vzdržuje športne objekte v skladu z interesi občanov in v skladu s programom za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov Mestne občine Ljubljana,

– da koordinira vzdrževanje vseh razpoložljivih športnih objektov in igrišč ter preverja predloge za izgradnjo novih objektov in

– da gospodari s športnimi objekti in igrišči, ki so ji zaupani v upravljanje gospodarno in v skladu z interesi občanov.

Program in pristojnosti komisije za upravljanje in vzdrževanje objektov v podrobnosti določa poslovnik, ki ga sprejme izvršni odbor.

DRUGE KOMISIJE DRUŠTVA

38. člen

Za posamezna področja delovanja društva lahko izvršni odbor imenuje tudi druge stalne ali začasne komisije.

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

39. člen

Finančno in materialno poslovanje društva temelji na veljavnih predpisih.

Društvo posluje po finančnem načrtu, ki ga sprejme zbor članov društva. Društvo si samo zagotavlja finančna sredstva, je finančno samostojno in ima svoj transakcijski račun.

40. člen

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti društva.

41. člen

Prihodki društva so:

– članarina,

– darila in volila,

– prispevki donatorjev,

– prispevki sponzorjev,

– prihodki iz gospodarske dejavnosti in prireditev,

– prihodki od reklam,

– iz javnih sredstev in

– razni drugi prihodki.

42. člen

Iz sredstev, s katerimi razpolaga, financira društvo predvsem priprave tekmovalcev in vzdrževanje ter izvajanje administrativnih in finančnih nalog ter nalog na področju trženja za vse dejavnosti sekcij. Društvo razdeljuje sredstva v skladu z merili, ki jih sprejme izvršni odbor društva in v skladu s tem, za kaj so bila javna sredstva pridobljena.

VIII. PRAVNI AKTI DRUŠTVA

43. člen

Izvršni odbor društva mora sprejeti:

– poslovnik izvršnega odbora in komisij,

– disciplinski pravilnik in

– pravilnik o organizaciji in delovanju sekcij.

IX. KONČNA DOLOČILA

44. člen

Društvo preneha po volji članov, če zbor članov društva sprejme sklep o prenehanju z dvotretjinsko večino oddanih glasov. Društvo preneha tudi iz drugih zakonsko določenih razlogov.

45. člen

Premoženje društva se po poravnavi vseh obveznosti prenese na Mestno občino Ljubljana, če sklep o prenehanju ne določa druge nepridobitne pravne osebe.

X. PREHODNA DOLOČBA

46. člen

S sprejemom tega statuta preneha veljati statut z dne 21.05.1996.

PREDSEDNICA SMUČARSKEGA DRUŠTVA DOLOMITI

Zlata Zadravec Tepeš

Comments are closed.